Politiek

Kamervragen PvdA en SP over gebruik PX-10

Defensiewoordvoerder van regeringspartij PvdA Angelien Eijsink en Kamerlid Jasper van Dijk stellen Kamervragen aan minister Hennis van Defensie over het gebruik van schoonmaakmiddel PX-10 in het leger. Dit naar aanleiding van een uitzending van Dossier EenVandaag waaruit bleek dat tientallen militairen jarenlang met dit middel hebben gewerkt.

Eijsink wil weten waarom de Kamer niet geïnformeerd is over schadelijke effecten voor de gezondheid van PX-10. Ook wil ze weten waarom er ondanks dat in 1976 al bekend was dat er gezondheidsricico’s kleven aan het middel, toch besloten is het te blijven gebruiken. Van Dijk wil weten of Defensie metingen heeft gedaan in de periode 1973-1993.

Verschillende militairen zeggen ziek te zijn geworden door het werken met PX-10. Defensie wijst claims daarover af op basis van rapporten van het RIVM. Maar in de uitzending van Dossier EenVandaag leveren buitenlandse experts kritiek op deze onderzoeken.

Beide Kamerleden willen meer duidelijkheid hierover. Eijsink vraagt de minister of ze de RIVM-rapporten opnieuw tegen het licht wil houden.

Minister Hennis van Defensie is vanavond te gast in het programma Oog in Oog.

De uitzending van Dossier EenVandaag kunt u hieronder terugkijken. De Kamervragen vindt u daaronder terug. 

sitestat

Kamervragen Eijsink en Kerstens (beiden PvdA) aan de minister van Defensie over het gebruik van PX-10 door

1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van Een Vandaag van 20 oktober?

2. Hoe lang bent u al op de hoogte van de (mogelijk) schadelijke effecten voor de gezondheid door het gebruik van PX-10?

3. Kunt u aangeven waarom de Kamer destijds niet geïnformeerd is over de (mogelijke) schadelijke gevolgen van het gebruik van PX-10?  

4. Bent u bereid de interne Defensiedocumenten over het gebruik en de (mogelijke) schadelijke gevolgen van het gebruik van PX-10 met Kamer te delen

5. Waarom is er ondanks bekendheid sinds 1976 met de (mogelijke) gezondheidsrisico verbonden aan het gebruik van PX-10 toch voor gekozen het gebruik te handhaven?

6. Hoe oordeelt u over de inhoud brief van 26 juni 1984 van de toenmalig directeur Materieel waarin hij aangeeft dat ondanks de bekendheid met de (mogelijke) schadelijke gevolgen van PX-10 "Het produkt PX-10 blijft bij de KM (evenals KL en KLU) gehandhaafd."?  

7. Overweegt u een contra-expertise over het gebruik en de blootstelling aan PX-10 uit te laten voeren?

8. Bent u van plan het rapporten van het RIVM als gevolg van de informatie in deze uitzending opnieuw tegen het licht te houden? En zo nee, waarom niet?

9. Kunt u aangeven welke maatregelen u gaat nemen naar aanleiding van deze uitzending? En zo nee, waarom niet?

10. Vormt de uitzending van Een Vandaag voor u aanleiding om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen richting de oud-werknemers en hun nabestaanden en zo ja, welke? En zo nee, waarom niet?

11. Kunt u deze vragen uiterlijk binnen 1 week beantwoorden?

Kamervragen Jasper van Dijk (SP)

1. Wat is uw oordeel over de uitzending en de website van Dossier EenVandaag, waarin de conclusies van het RIVM aangaande PX-10 in twijfel worden getrokken? (1)

2. Heeft Defensie in de periode 1973-1993 ooit metingen gedaan naar de schadelijke gevolgen van het gebruik van PX-10?

3. Waarop zijn de getallen en metingen gebaseerd in het tweede RIVM-rapport van november 2011?

4. Is het juist dat Defensie in het rapport Intern Onderzoek van 14 mei 2009 aangeeft dat er nooit metingen en risico analyses zijn gedaan?

5. Hoe kunt u beweren dat militairen niet aan een hoge dosis PX-10 zijn blootgesteld, als er geen metingen en risico-analyses zijn gemaakt?

6. Bestaat er nu wel of geen “veilige ondergrens” voor het werken met benzeen, aangezien hierover verschillende beweringen worden gedaan (enerzijds in het 2e RIVM-rapport, anderzijds de recente reactie van RIVM op de website EenVandaag)?

7. Waarom werd het eerste RIVM-rapport pas in april 2011 gepresenteerd, terwijl het al in oktober 2010 gereed was?

8. Bent u bereid om de producent en leverancier van PX-10 (Shell) te vragen welke bestanddelen er precies in PX-10 zitten? Zo nee, waarom niet?

9. Waren de verantwoordelijke ministers van Defensie vanaf 1973 (EG Richtlijn Benzeen) bekend met de schadelijke werking van benzeen dat zich in PX-10 bevond, en later vanwege de nota's van hoge Officieren aan de Defensie top in december 1980?

10. Waarom heeft Defensie vanaf 1973 geen voorzorgsmaatregelen getroffen in het kader van de zorg voor de gezondheid van de militairen?

11. Wat is er gebeurd met de aangenomen motie Poppe van 15 oktober 2009 (32123-14), waarin wordt opgeroepen om oud-defensiemedewerkers die gewerkt hebben met PX-10, zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de vraag of hun gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door het gebruik van PX-10?

12. Bent u bereid om – in lijn met de motie Poppe - uitgebreid navraag te doen over de gezondheidstoestand van het personeel binnen de Krijgsmacht in de periode 1950-1993 (nog levenden en nabestaanden)? 

18 reacties
Wil je ook reageren ga dan naar Facebook
Wiki PX10

Lees meer over PX10 in onze Wiki:

Meer informatie?